ایران کولر، عضو فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت ep AVL

نفت کد: 5561216555550033

MESC: 3850900303

گروه کالایی: 38