ارتباط با ما

مدیر کارخانه ایران کولر : فریدون چراغپور

شماره موبایل : 9166320187 98+

f.cheraghpoor@irancooler.com :ایمیل

مدیر بازرگانی :

ایمیل : h.hamidi@ irancooler.com

شماره موبایل : 09166339818 – 09029377431

تلفن : 6153546945 98+

تلفکس : 6153520529 98+

تلفکس : 6153512647 98+

آدرس : خوزستان ، خرمشهر ، خیابان باباطاهر ، بن بست مگصوصی 3